Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Úvod

Spoločnosť DANONE, spol. s r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 344 275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50097/B ("Danone") vie, že Vám záleží na tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú a uvedomujeme si, že ochrana Vášho súkromia je dôležitá.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť Danone získava a spracúva vaše osobné údaje. Obsahuje informácie o tom, aké údaje získavame, ako ich používame, prečo ich potrebujeme a ako to pre vás môže byť prospešné.

Ak máte akékoľvek otázky a pripomienky, alebo ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa vašich práv ako dotknutej osoby, kontaktujte nás na www.danone.sk/gdprochrana.html.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 12.12.2018.

Základné princípy a náš záväzok na ochranu súkromia

V Danone sa zaväzujeme chrániť vaše právo na súkromie. Naším cieľom je chrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré sa u nás nachádzajú, zodpovedne spravovať vaše osobné ako aj transparentnosť v našich postupov. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme sa zaviazali dodržiavať tieto základné princípy:

Aké osobné údaje získavame?

Osobné údaje, ktoré získavame, sa líšia v závislosti od účelu ich získavania a produktu alebo služby, ktorú vám poskytujeme.

Vo všeobecnosti môžeme získavať priamo od vás tieto typy osobných údajov:

Môžeme o vás tiež získavať osobné údaje nepriamo, a to vtedy, keď:

Prečo získavame a používame vaše osobné údaje?

Získavame vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie on-line prostredie a aby sme vám mohli poskytnúť služby pre zákazníkov vo vysokej kvalite. Môžeme získavať, uchovávať, používať a poskytovať vaše osobné údaje najmä na tieto účely:

Môžeme tiež potrebovať vaše osobné údaje na splnenie si zákonných povinností alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom, ktorý máme s vami uzavretý.

Keď získavame a používame vaše osobné údaje na účely uvedené vyššie alebo na iné účely, budeme vás o tom informovať pred alebo v čase získavania osobných údajov.

Keď to bude potrebné, požiadame vás o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov. V prípadoch, keď ste súhlasili so spracovateľskými činnosťami, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Vaše práva

Keď spracúvame vaše osobné údaje, máte nárok na rôzne práva a tieto si môžete kedykoľvek uplatňovať. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv spolu s tým, čo tieto práva pre vás znamenajú. Vaše práva môžete uplatňovať prostredníctvom našej kontaktnej stránky www.danone.sk/gdprochrana.html.

Právo na prístup k vašim osobným údajom a ich opravu

Máte právo na prístup, opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov, a to kedykoľvek. Uznávame dôležitosť tohto práva a ak máte záujem uplatňovať svoje práva, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky www.danone.sk/gdprochrana.html.

Právo na prenosnosť údajov

Vaše osobné údaje sú prenosné. To znamená, že je možné ich presúvať, kopírovať alebo elektronicky prenášať. Toto právo môžete však uplatniť iba v prípadoch, keď:

Ak máte záujem uplatniť si vaše právo na prenosnosť údajov, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky www.danone.sk/gdprochrana.html.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie vašich údajov, ak:

Ak máte záujem, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, dajte nám prosím vedieť na www.danone.sk/gdprochrana.html a uskutočníme primerané kroky, aby sme reagovali na vašu žiadosť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov.

Ak osobné údaje, ktoré získavame, už nie sú viac potrebné na žiadne účely a zo zákona nie sme povinní ich uchovávať, urobíme všetko pre to, aby sme ich vymazali, zničili alebo im trvalo znemožnili, aby mohli byť spojené s identitou konkrétneho jednotlivca.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, ak

Ak máte záujem obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov z našej strany, prosím, dajte nám vedieť na www.danone.sk/gdprochrana.html. uskutočníme primerané kroky, aby sme reagovali na vašu žiadosť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov.

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky www.danone.sk/gdprochrana.html.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Máte právo podať sťažnosť priamo na dozorný orgán o tom, ako spracúvame osobné údaje.

Ako ochraňujeme vaše osobné údaje

Rozumieme, že bezpečnosť vašich osobných údajov je dôležitá. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme ochraňovali vaše osobné údaje pred zneužitím, zasahovaním, stratou, neoprávneným prístupom, zmenou alebo zverejnením. Zaviedli sme niekoľko bezpečnostných opatrení, ktoré majú pomáhať ochraňovať vaše osobné údaje. Napríklad zavádzame kontroly prístupu, používame firewall a zabezpečené servery a šifrujeme osobné údaje.

Zdieľanie vašich osobných údajov

Keď zdieľame vaše osobné údaje s pridruženými osobami a inými organizáciami, vždy sa uisťujeme, že tak robíme iba s organizáciami, ktoré zabezpečujú a chránia vaše osobné údaje a dodržiavajú príslušné zákony o ochrane osobných údajov rovnakým alebo podobným spôsobom ako my.

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať, predávať, prenajímať ani poskytovať iným spôsobom, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Môžeme však vaše údaje zdieľať, ak je to vyžadované zákonom a/alebo vládnymi orgánmi.

Vaše osobné údaje budú zdieľané s týmito tretími stranami na tieto účely:

Kategória tretích strán Typ údajov Účely
Spoločnosti poskytujúce služby v oblasti marketingu, služieb a predaja Kontaktné údaje (najmä meno a priezvisko, adresa, email, telefón, špecializácia) Realizácia spotrebiteľských súťaží, vernostných programov, kongresov a iných zhromaždení, distribúcia reklamných materiálov, zasielanie pozvánok na odborné akcie, marketingové prieskumy trhu, priame e-mailové aktivity
Spoločnosti poskytujúce hostingové / cloudové služby a iné služby v oblasti podpory a bezpečnosti Všetky typy osobných údajov, ktoré Danone spracúva Nájom priestoru pre účely uchovávania elektronických údajov, tvorba a prevádzka webových stránok a podpora IT
Poskytovatelia elektronických komunikačných služieb, poštových a doručovacích služieb a poskytovatelia platobných služieb Kontaktné údaje (najmä meno a priezvisko, adresa, email, telefón, špecializácia), údaje o bankovom spojení Realizácia služieb poskytovaných v rámci obchodnej činnosti Danone
Telekomunikačný operátor Kontaktné údaje, zdravotný stav a záznamy telefonickej komunikácie z infolinky Zabezpečenie prevádzky infolinky
Spoločnosti patriace do skupiny DANONE Všetky typy osobných údajov, ktoré Danone spracúva Rozvíjanie a zlepšovanie našich produktov, služieb a komunikačných metód
Orgány verejnej moci Všetky typy osobných údajov, ktoré Danone spracúva Splnenie zákonných povinností Danone

Zdieľanie údajov na medzinárodnej úrovni

Osobné údaje môžu byť spracúvané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Pri spracúvaní mimo EHP sa Danone uistí, že toto cezhraničné spracúvanie údajov je chránené primeranými zárukami.

Záruky, ktoré používame na ochranu cezhraničného spracúvania údajov, zahŕňajú:

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Pre niektoré služby a produkty môžeme spracúvať vaše osobné údaje s využitím automatizovaných prostriedkov. V podstate to znamená, že rozhodnutia sa prijímajú automaticky bez ľudského zásahu.

Môžeme tiež spracúvať vaše osobné údaje na účely profilovania s cieľom predpovedať vaše správanie na našej webovej stránke alebo produkty, ktoré by vás mohli zaujímať.

Ak budeme mať v úmysle využiť takéto metódy, samozrejme vás o tom budeme informovať a poskytneme vám možnosť vopred namietať voči použitiu týchto postupov. Môžete nás tiež nás kontaktovať na www.danone.sk/gdprochrana.html za účelom poskytnutia ďalších informácií o tomto spracúvaní.

Cookies a iné technológie

Môžeme o vás tiež získavať osobné údaje prostredníctvom využitia cookies a iných technológií. Môže tomu byť vtedy, keď navštívite naše stránky alebo stránky tretích strán, keď si zobrazujete naše on-line propagačné akcie alebo používate naše mobilné aplikácie alebo mobilné aplikácie tretích strán a môže to zahŕňať tieto informácie:

Viac informácií nájdete v našom Vyhlásení o cookies www.kostici.sk/cookies.

Ochrana osobných údajov z pohľadu lokálneho práva

Danone sa zaväzuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavať lokálnu právnu úpravu ochrany osobných údajov, a to najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spracúvania vašich osobných údajov, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom našej kontaktnej stránky www.danone.sk/gdprochrana.html.

Predvoľby dát

Môžete si zvoliť predvoľby cookies. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o cookies.

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú potrebné na fungovanie webových stránok a nedajú sa vypnúť. Zvyčajne sú zadané ako reakcie na kroky, ktoré ste podnikli a ktoré predstavujú žiadosť o služby (stanovenie vašich preferencií pri ochrane súkromia, prihlasovanie, vyplňovanie formulárov a pod.). Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby tieto cookies blokoval alebo aby vás na ne upozorňoval, ale v takom prípade nebudú fungovať niektoré časti webových stránok.

Analytické cookies

Tieto cookies nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, ako aj merať a zlepšovať výkonnosť našich webových stránok. Ukazujú nám, ktoré stránky sú najpopulárnejšie, ktoré sú najmenej populárne a ako sa návštevníci pohybujú po našich webových stránkach. Ak nepovolíte tieto cookies, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili naše webové stránky, a nebudeme môcť sledovať ich výkonnosť.

Personalizačné cookies

Tieto cookies umožňujú pokročilé fungovanie webových stránok a personalizáciu. Môžeme ich nastaviť my alebo tretie osoby, ktoré sme pridali k našim webovým stránkam. Ak nepovolíte tieto cookies, niektoré alebo žiadne služby nemusia správne fungovať.

Cielené cookies

Tieto cookies môžu nastaviť prostredníctvom našich webových stránok naši reklamní partneri na vytvorenie profilu vašich záujmov a aby vám ponúkli príslušné reklamy na iných webových stránkach. Tieto cookies priamo neukladajú osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia. Ak nepovolíte tieto cookies, budete dostávať menej cielené reklamy.